• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Podział majątku wspólnego

Podział majątku najczęściej ma miejsce po orzeczeniu rozwodu, często dopiero właśnie ten etap stanowi największy problem dla byłych małżonków. Warto pamiętać jednak, że podział majątku nie jest uzależniony od rozwodu, ponieważ może się on odbyć także przed rozwodem, w jego trakcie lub nawet kilka lat po rozwiązaniu małżeństwa.

W celu podziału majątku wspólnego małżonków wesprzemy Cię w toku wszelkich czynności zmierzających do podziału, wymagających zaangażowania prawnika, od wstępnych rozmów, udzielania bieżących porad, po postępowanie sądowe, aż do jego zakończenia.

Jeżeli więc:

 • skończył się rozwód, który był dużym obciążeniem sam w sobie i teraz zastanawiasz się czemu to jeszcze nie koniec i jak masz podzielić majątek?
 • chcesz rozliczyć należne Ci nakłady na Wasz majątek?
 • prowadziliście działalność gospodarczą, która była zarejestrowana tylko na jednego z małżonków?
 • nie wiesz, ile w ogóle warty jest Wasz majątek?
 • obawiasz się co stanie się z kredytem hipotecznym przy podziale?
 • a może nabyliście udziały w spółce na rzecz jednego z małżonków?
 • obawiasz się, co będzie się działo z Waszym majątkiem w trakcie sprawy sądowej?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią GALIŃSKI & KLEINA.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Przede wszystkim:

 • nieruchomości i rzeczy ruchome nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa,
 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Przy podziale majątku rozliczeniu podlegają nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Warto pamiętać, że niekiedy to nie sam podział majątku jest największym problemem, a właśnie rozliczenie poszczególnych nakładów czy na przykład określenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Wzajemne rozliczenia małżonków są ważnym elementem spraw podziałowych, ponieważ zgodnie z prawem roszczenia te nie mogą przeważnie być już dochodzone po prawomocnym podziale majątku.

Istotnym elementem regulowania spraw majątkowych małżonków jest również rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek osobisty drugiego z małżonków, tutaj jako przykład należy wskazać np. wyremontowanie odziedziczonego przez małżonka domu z darowizny otrzymanej przez drugiego małżonka od rodziców. Takie rozliczenie wymaga odrębnej sprawy sądowej, bo odnosi się do majątków osobistych, a nie majątku wspólnego.

W przypadku wynegocjowania porozumienia małżonków, podziału majątku wspólnego można dokonać jeszcze przed samym rozwodem, tj. przed wszczęciem postępowania o rozwód, czyli przed złożeniem pozwu o rozwód. Możliwy jest zarówno podział majątku przed rozwodem, jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego, jak i podział majątku bez rozwodu.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa małżeńska ustaje, gdy:

 • małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość
 • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami

Każda z powyższych sytuacji uzasadnia dokonanie podziału majątku wspólnego w trakcie małżeństwa.

Umowny podział majątku wspólnego

Umowny podział majątku ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. W takim przypadku podział majątku może nastąpić na skutek zawarcia umowy. W przypadku dokonywania umownego podziału majątku po rozwodzie możliwe jest podzielenie majątku w całości albo dokonanie podziału częściowego. Umowa dotycząca podziału majątku może być zawarta w dowolnej formie. Jednak, gdy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, to umowa powinna zostać przygotowana w formie aktu notarialnego. Konieczność zachowania formy szczególnej może mieć zastosowanie również w innych przypadkach (np. jeżeli w skład majątku wchodzi prawo użytkowania wieczystego czy przedsiębiorstwo).

Sądowy podział majątku po rozwodzie

Jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku wspólnego, to każdy z nich może wystąpić do sądu o taki podział. Właściwy wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu położenia rzeczy. Jednak w sytuacji, gdy majątek wspólny jest zlokalizowany w okręgu działania dwu lub więcej sądów rejonowych, wówczas wybór właściwej instytucji należy do wnioskodawcy.

Ustalenie nierównego podziału majątku po rozwodzie

Każde z małżonków może żądać ustalenia nierównego podziału majątku wspólnym. Nierówne udziały w majątku wspólnym mogą zostać ustalone przez sąd z ważnych powodów – wyjściową zasadą postępowania jest to, że małżonkowie mają równe udziały i prawa w majątku wspólnym. Ważnym powodem, dla którego sąd może orzec o nierównych udziałach małżonków w majątku wspólnym, są rażące lub uporczywe naruszanie przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny (m.in. trwonienie majątku), jak również długotrwała separacja zawiniona przez danego małżonka. Istotnym czynnikiem dla ustalenia nierównych udziałów jest stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego.

W ramach podziału majątku Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA w Gdańsku oferuje prowadzenie spraw majątkowych pomiędzy małżonkami o:

 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • zwrot wydatków i nakładów pomiędzy majątkami (wspólnym i osobistymi),
 • ustalenie długów małżonków po rozwodzie,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • przygotowanie i negocjowanie umowy o zgodny podział majątku wspólnego,
 • przygotowanie i zaplanowanie prowadzenia sądowego podziału majątku,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym dotyczącym podziału majątku.

Wybór najlepszego rozwiązania powinien odbyć się po rozważeniu wszystkich aspektów danej sprawy. W każdej sprawie dotyczącej podziału majątku dużą rolę odgrywają również negocjacje, na każdym etapie postępowania, które wymagają doświadczenia oraz dobrej znajomości szczegółów konkretnej sprawy. W Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA mają Państwo gwarancję, że sprawa będzie prowadzona w Państwa najlepszym interesie przez Zespół profesjonalnych oraz doświadczonych prawników.

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704