• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

List mazalny – co to jest za dokument i dlaczego jest istotny?

Paweł Galiński

18/03/2024

Brak komentarzy

Księgi wieczyste i hipoteki

Czym jest list mazalny?

List mazalny, zwany także kwitem mazalnym, to dokument wystawiany przez bank lub innego wierzyciela hipotecznego (np. ZUS, Urząd Skarbowy) po spłacie zobowiązania w całości. List mazalny jest potwierdzeniem od wierzyciela, że wierzytelność (dług) został spłacony w całości. List mazalny jest dokumentem niezbędnym do wykreślenia (wymazania) hipoteki wpisanej w księdze wieczystej nieruchomości.

Co powinien zawierać list mazalny?

List mazalny powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane wierzyciela oraz dłużnika hipotecznego;
 • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • Oznaczenie wierzytelności objętej hipoteką – wraz z dokładnym opisaniem dokumentu będącego podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej;
 • Krótkie uzasadnienie z podaniem informacji, że wierzytelność została spłacona lub wygasła w inny sposób;
 • Zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki i usunięcia wpisu hipoteki z księgi wieczystej.

Kiedy bank lub inny wierzyciel wystawia list mazalny?

List mazalny co do zasady wydawany jest po spłacie wierzytelności objętej hipoteką. Jednakże, list mazalny powinien być również wydany w innych okolicznościach, takich, jak np. unieważnienie umowy kredytowej, upadek prawomocności orzeczenia będącego podstawą wpisu do hipoteki itp. Należy pamiętać, że list mazalny wydawany jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Wierzyciel nie ma obowiązku wydawania go z urzędu. Co do zasady osobą zainteresowaną będzie kredytobiorca lub jego spadkobierca albo osoba, przeciwko której wydano orzeczenie sądowe zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej.

List mazalny a podstawa prawna do jego wydania

Podstawy prawnej do wydania listu mazalnego należy szukać w art. 94 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Po wygaśnięciu, czyli m.in. po spłacie zobowiązania lub innym zdarzeniu prawnym, np. unieważnieniu umowy kredytowej, wierzyciel winien wystawić list mazalny na wniosek dłużnika.

Jak powinien wyglądać wniosek o wydanie listu mazalnego?

Wniosek o wydanie listu mazalnego jest prostym wnioskiem niemających specjalnych wymagań formalnych, wystarczy wskazać swoje imię i nazwisko oraz zawrzeć żądanie wydania listu mazalnego dotyczącego wygaśnięcia stosunku prawnego zabezpieczonego hipoteką.

Przykładowy wniosek może wyglądać w następujący sposób:

JA (wstawić Imię i Nazwisko) żądam przesłania listu mazalnego na mój adres: (wstawić adres). Podstawą do żądania wydania listu mazalnego jest wygaśnięcie mojego zobowiązania wobec Państwa: (wstawić jedno z poniższych lub opisać własnymi słowami: spłaty całkowitej zobowiązania określonego umową o numerze __ z dnia / unieważnieniem umowy kredytowej o numerze z dnia____ / pozbawienia klauzuli wykonalności orzeczenia z dnia ____).

Wniosek taki najlepiej wysłać do wierzyciela listem poleconym. Banki często posiadają formularze, które wystarczy wypełnić. Należy pamiętać, że wniosek o wydanie listu mazalnego można zgłosić również ustnie, należy jednak przypilnować, żeby został on zaprotokołowany
i wydano potwierdzenie jego zaprotokołowania.

list mazalny (kwit mazalny)

Ile zapłacę za wydanie listu mazalnego?

W zależności od sytuacji i rodzaju wierzyciela list mazalny można uzyskać bezpłatnie albo odpłatnie. Jeżeli wierzycielem jest bank, a kredyt jest spłacony, banki co do zasady nie pobierają opłat za wystawienie listu mazalnego. Jednakże niektóre banki stosują dodatkowe opłaty za wydanie tego listu wedle wewnętrznych taryf i cenników usług. Zazwyczaj jest to koszt kilkudziesięciu złotych. Jeżeli list mazalny ma wystawić organ administracji publicznej, winien to zrobić bezpłatnie. Natomiast jeżeli wierzycielem jest osoba fizyczna lub inna niż bank osoba prawna to żądanie jakichkolwiek opłat (o ile nie zostały w tym zakresie przewidziane opłaty w umowie stanowiącej podstawę do wpisania hipoteki), może stanowić o naruszeniu zasad współżycia społecznego i podlega ochronie prawnej.

W jakiej formie wierzyciel może wystawić list mazalny?

Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie wymagają dla listu mazalnego szczególnej formy. List mazalny, żeby był ważny, musi zostać wystawiony w formie pisemnej ze zwykłym podpisem. Nie ma potrzeby, żeby list mazalny wystawiany był w formie z podpisem notarialnie poświadczonym, czy wręcz w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać jednakże, że list mazalny nie może zostać wystawiony w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – ponieważ dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księgach wieczystych, muszą mieć formę pisemną.

Czy wierzyciel może odmówić wydania listu mazalnego?

Wierzyciel, którego wierzytelność wygasła, nie może co do zasady odmówić wydania listu mazalnego. Zdarza się jednak, że banki odmawiają wydania listu mazalnego, powołując się na:

 • niespłacone odsetki (często przedawnione);
 • nieuiszczenie opłat dodatkowych (często niesłusznie naliczonych);
 • rozpatrywanie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej (częsty powód w sprawach frankowych).

Czy mogę zastąpić list mazalny potwierdzeniem zapłaty z rachunku bankowego?

Brak listu mazalnego może być, ale nie musi, przeszkodą na drodze do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Sądy doskonale zdają sobie sprawę, że banki oraz inni wierzyciele odmawiają często wydania listów mazalnych. W takim przypadku, zamiast listu mazalnego należy przedłożyć odpowiednie prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające, że zobowiązanie zabezpieczone hipoteką wygasło, do takich orzeczeń zaliczyć należy: wyrok sądu unieważniający umowę kredytu, pożyczki, postanowienie o pozbawieniu orzeczenia klauzuli wykonalności.

Listu mazalnego nie można zastąpić: potwierdzeniem wpłaty otrzymanym z banku, potwierdzeniem przelewu bankowego, przekazu pocztowego czy wyciągiem z rachunku bankowego. Warto jednak pamiętać, że takie potwierdzenie może okazać się istotnym dowodem w toku ewentualnego postępowania sądowego – na jego podstawie będziemy mogli bowiem wykazać, że nasze zobowiązanie wygasło na skutek jego spłacenia w całości.

Otrzymałem list mazalny – co mam z nim zrobić?

List mazalny trzeba złożyć wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej do Sądu Rejonowego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta. Najważniejsze po otrzymaniu listu mazalnego jest jego dokładne sprawdzenie, czy zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, czy nie zawiera żadnych błędów. Rejestr Ksiąg Wieczystych jest bardzo sformalizowany i referendarze sądowi często nawet z uwagi na niewielkie błędy wzywają osoby wnioskujące do skorygowania uchybień znajdujących się w treści listów mazalnych. Niestety, ze względu na obłożenie sądów wieczystoksięgowych, takie informacje wnioskodawcy otrzymują często po kilku lub kilkunastu miesiącach od złożenia wniosku, z dość krótkim terminem na uzupełnienie wniosku lub listu mazalnego. Dlatego też poza sprawdzeniem poprawności listu mazalnego, istotnym jest poprawne wypełnienie wniosku składanego do sądu wieczystoksięgowego.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

*****

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół Kancelarii Galiński & Kleina posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie cywilnej, gospodarczej lub podatkowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie.

 

Paweł Galiński

Radca prawny, Partner

 

Michał Habier

Radca prawny

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*