• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Doradztwo prawne dla firm

Klienci prowadzący działalność gospodarczą w Polsce oczekują od prawników znajomości realiów biznesowych oraz umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności i nowe uwarunkowania. Kancelarie Galiński & Kleina posiadają wszechstronne doświadczenie związane z doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców świadczona przez Kancelarie Galiński & Kleina obejmuje doradztwo dotyczące każdego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.

Świadczone usługi w zakresie doradztwa prawnego dla firm:

 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców w bieżących sprawach budzących wątpliwości;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej;
 • uczestnictwo w charakterze doradcy prawnego w zespołach projektowych powołanych przez Klienta dla realizacji większych projektów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz analiz, określanie obszarów ryzyka prawnego oraz prezentowanie metod jego ograniczenia;
 • rejestracja spółek w KRS;
 • reprezentowanie Klientów oraz doradztwo w trakcie negocjacji z kontrahentami;
 • prowadzenie procesu windykacji należności.

Prawo pracy

Obsługa prawna spółek

Prawo Umów

Mamy świadomość, jak znaczącą rolę odgrywa w obrocie gospodarczym prawidłowo przygotowana umowa, która jednocześnie w sposób optymalny zabezpiecza interesy Klienta. Dlatego, sporządzając umowę, zawsze staramy się w pełni zrozumieć cele, jakie stawia sobie Klient, tak aby przygotowany przez nas dokument stanowił spójną podstawę współpracy Klienta z jego kontrahentem, a jednocześnie pozwalał osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Tworząc projekty dokumentów, poruszamy się w granicach prawa, dostosowując klasyczne konstrukcje do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia.

Praktyka Kancelarii Galiński & Kleina obejmuje także reprezentację Klienta w toku postępowań sądowych oraz administracyjnych we wszystkich instancjach. O ile jest to korzystne dla Klienta, staramy się w pierwszej kolejności rozwiązać problem na etapie przedsądowym – w ramach mediacji, negocjacji, czy postępowania polubownego.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • przygotowanie i negocjowanie typowych umów zawieranych w obrocie gospodarczym związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (takich jak umowa sprzedaży, dostawy, pożyczki, kredytu, komisu, leasingu, spedycji, przewozu, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, spółki i.in.);
 • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim;
 • konstruowanie umów związanych z realizacją inwestycji w szczególności w zakresach takich branż jak: budownictwo, obrót nieruchomościami, obrót prawami własności intelektualnej oraz know-how, proces inwestycyjny;
 • doradztwo prawne na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji jak również przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów;
 • doradztwo prawne w zakresie uzyskania lub udzielenia zamówienia oraz realizacji inwestycji w trybie zamówień publicznych, na wszystkich etapach tego postępowania;
 • doradztwo w zakresie analizy ryzyka prawnego związanego z prowadzeniem sporu sądowego;
 • doradztwo oraz reprezentacja Klienta na etapie przedsądowym, w ramach mediacji, negocjacji, czy postępowania polubownego;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej rządowej oraz samorządowej m.in. w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, prawa spółek, prawa handlowego i gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa nieruchomości w zakresie obejmującym odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych przez Skarb Państwa, prawa nieruchomości w zakresie dotyczącym relacji wynajmujących z najemcami oraz postępowań prowadzonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, prawa ubezpieczeń w zakresie dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeń.

Prawo autorskie i własność intelektualna

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą usługi doradztwa prawnego w obszarze prawa autorskiego oraz własności intelektualnej. Dysponujemy doświadczeniem praktycznym w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu praw autorskich oraz własności intelektualnej w szczególności w branży tworzenia i dystrybucji oprogramowania komputerowego, projektowania i wdrażania systemów komputerowego wsparcia zarządzaniem przedsiębiorstwa oraz dostarczania usług wsparcia informatycznego na zasadach outsourcingu. W sprawach o wysokim stopniu komplikacji, związanych z obsługą procesów o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy też patentów, stale współpracujemy z renomowanym biurem rzecznika patentowego.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • przygotowanie i negocjowanie umów:
  • licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,
  • agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,
  • merchandisinowych oraz sponsorskich,
  • marketingowych,
  • związanych z rynkiem IT oraz ICT.
 • doradztwo prawne w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, umowy z pracownikami oraz współpracownikami, opracowywanie regulaminów korzystania ze stanowiska komputerowego;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz patentów; reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM);
 • sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych związanych z prawem własności intelektualnej;
 • komercjalizacja praw własności intelektualnej.

Prawo zamówień publicznych

Kancelarie Galiński & Kleina posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie wyboru procedury przetargowej;
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów oraz ogłoszenia o zamówieniu publicznym;
 • przygotowanie ofert i pytań do zamawiającego;
 • kompleksowa obsługa wykonawców w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umowy;,
 • badanie i ocena zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa;
 • reprezentacja zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorcy, jednak aby móc z nich w pełni korzystać potrzebne jest specjalistyczne wsparcie prawne.

Kancelarie Galiński & Kleina doradzają podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, w szczególności poprzez:

 • opracowywanie struktur prawnych inwestycji, z uwzględnieniem specyfiki stref ekonomicznych;
 • doradztwo na rzecz inwestorów dotyczące możliwości skorzystania z preferencji podatkowych,
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych,
 • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, w tym ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Ministrem Gospodarki dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz związanych z zaprzestaniem działalności w strefach.