• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Doradztwo podatkowe

Postępowania i kontrole podatkowe

Kancelarie Galiński & Kleina zapewniają, na każdym etapie postępowania, kompleksową obsługę sporów z administracją skarbową. Podstawowym celem naszych działań jest zaproponowanie takiego rozwiązania, które pozwoli zakończyć sprawę szybko i z korzyścią dla Klienta. Do każdego postępowania podchodzimy indywidualnie, aby przy współpracy z Klientem opracować optymalną strategię działania. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego planujemy przebieg postępowania. W każdym przypadku dążymy do wyeliminowania albo ograniczenia negatywnych skutków sporu dla Klienta. Zawsze przekazujemy Klientowi precyzyjną i rzetelną informację o jego sytuacji procesowej oraz szansach na korzystne zakończenie sporu.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących zagadnień, które mogą być przedmiotem zainteresowania organów skarbowych;
 • doradztwo w czynnościach sprawdzających;
 • doradztwo w przygotowaniach do kontroli podatkowych i skarbowych;
 • prowadzenie postępowań kontrolnych, podatkowych i celnych, w szczególności przygotowanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, pism zawierających argumentację prawną, odwołań od decyzji organów kontroli skarbowych, organów podatkowych i celnych oraz zażaleń na postanowienia; sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o wznowienie zakończonych postępowań, a także wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji;
 • reprezentację w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach podatkowych i celnych, w tym podejmowanie czynności przed sądami powszechnymi;
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentację Klienta na rozprawach, ponadto sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • sporządzanie wniosków w toku postępowania sądowoadministracyjnego oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych w kwestiach wpadkowych;
 • składanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym;
 • reprezentację w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego;
 • opracowanie opinii, analiz i raportów związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi.

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe to podejmowanie przez podatnika szeregu działań, zgodnych z przepisami prawa, w celu minimalizacji lub odroczenia w czasie obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Planowanie podatkowe może być realizowane na obszarze jednego podatku (np. realizacja strat podatkowych, uproszczone zaliczki, ulga technologiczna), jednakże planowanie podatkowe to również wskazywanie na możliwość istotnego ograniczenia obciążeń podatkowych, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Ten rodzaj planowania podatkowego opiera się na kompleksowej analizie rozwiązań prawnych obowiązujących na gruncie różnych podatków, jak również wymaga wszechstronnej oceny z perspektywy regulacji prawnych funkcjonujących w innych gałęziach prawa. Kancelarie Galiński & Kleina posiadają bogate doświadczenie w zakresie planowania podatkowego dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Dysponujemy doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie projektowania i wdrażania bieżących rozwiązań optymalizacyjnych, a także złożonych projektów, uwzględniających wykorzystanie struktur międzynarodowych. Przedstawiając Klientowi możliwość optymalizacji jego zobowiązań podatkowych zawsze na pierwszym miejscu stawiamy zagwarantowanie mu najwyższego poziomu bezpieczeństwa prawnego.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • przeglądy podatkowe skoncentrowane na zdefiniowaniu możliwych obszarów optymalizacyjnych;
 • sporządzenie memoradum prezentującego strategie optymalizacyjne;
 • optymalizację opodatkowania wynagrodzeń członków zarządu, kadry kierowniczej oraz innych kluczowych pracowników;
 • sporządzenie memoradum prezentującego korzyści płynące z międzynarodowego planowania podatkowego;
 • współpraca z zagranicznymi doradcami podatkowymi;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powołaniem struktur międzynarodowych, opieka oraz bieżące doradztwo związane z jej utrzymaniem; restrukturyzacja oraz likwidacja struktur międzynarodowych.

Postępowania karne skarbowe

W realiach funkcjonowania polskich organów skarbowych została wypracowana praktyka zakładająca, że każde naruszenie przepisów prawa podatkowego było zawinione przez podatnika i stanowi przestępstwo lub wykroczenie w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego. W rezultacie organy skarbowe powszechnie sięgają do postępowań opartych na przepisach Kodeksu karnego skarbowego. W odpowiedzi na potrzeby Klientów, Kancelarie Galiński & Kleina, przy współpracy z doświadczonymi adwokatami, zapewniają kompleksową pomoc prawną w zakresie postępowań karno-skarbowych. Podstawowym celem naszych działań jest eliminacja ryzyka poniesienia przez Klienta odpowiedzialności karno-skarbowej, zaś w przypadku gdy postępowanie zostanie już podjęte przez organy skarbowe, koncentrujemy się na ograniczeniu jego skutków dla Klienta.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • ocena planowanych przez podatnika czynności wywierających skutki finansowe pod kątem ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej;
 • analiza ryzyka w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej występującego w ramach danej organizacji, opracowanie oraz wdrożenie procedur pozwalających na eliminację lub kontrolę tego ryzyka;
 • doradztwo w zakresie prawa karnego skarbowego oraz procedury karnej, opracowanie opinii prawnych, analiz, raportów w tym przedmiocie;
 • pomoc w wyborze optymalnych ścieżek postępowania przed finansowym organem postępowania przygotowawczego (warunki zaniechania ukarania czy pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy);
 • zastępstwo przed organami procesowymi na każdym etapie postępowania karnego o przestępstwo czy wykroczenie skarbowe;
 • udział w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika strony (tj. domniemanego sprawcy czynu zabronionego) bądź podmiotu niebędącego stroną (tj. podatnika w sytuacji, gdy nie jest nim osoba fizyczna, która jest przez organ uznana za sprawcę czynu, lub np. świadka);
 • prowadzenie postępowań przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za bezprawne działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym również za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie;
 • szkolenia w zakresie sposobów ograniczenia ryzyka i skutków odpowiedzialności karnej skarbowej.

Ceny transferowe