• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Sprawy spadkowe

Kancelaria zajmuje się szczegółowo kwestiami związanymi z szeroko pojętym prawem spadkowym. Niejednokrotnie spadkobiercy stają przed najróżniejszymi wyzwaniami, często związanymi z domaganiem się należnej części spadku albo uregulowaniem praw do spadku lub sytuacji majątku spadkowego w toku toczących się postępowań.

Sprawy spadkowe warto uregulować z wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy możliwość, aby przemyśleć dokładnie wszystkie ważne kwestie, które z tym się wiążą. Dobrze zaplanowane kwestie spadkowe to bezcenna sprawa, ponieważ dzięki temu możemy uniknąć bardzo wielu negatywnych emocji oraz konfliktów rodzinnych.

Jeżeli więc czujesz, że:

 • potrzebujesz kompleksowego uregulowania kwestii związanych ze spadkiem
 • potrzebujesz wsparcia w zakresie uzyskania należnej Ci części spadku lub zachowku
 • prowadzisz firmę i chciałbyś uregulować, co stanie się z nią po Twojej śmierci
 • zastanawiasz się nad tym czy fundacja rodzinna to rozwiązanie dla Ciebie

zapraszamy do kontaktu z Kancelarią GALIŃSKI & KLEINA.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

W zakres usług świadczonych przez Zespół prawników Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA wchodzą między innymi sprawy spadkowe z zakresu:

 • Zachowek – stanowi on swego rodzaju sposób ochrony interesów osób z kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy. Jest to określona wartość, którą osoby z rodziny zmarłego powinny otrzymać w postaci darowizny, powołania do spadku lub zapisu (zwykłego lub windykacyjnego). Skorzystanie z roszczenia o zachowek może mieć miejsce wtedy, gdy spadkodawca przepisał majątek na rzecz innej osoby lub osób, pozbawiając spadku najbliższych członków rodziny, które dziedziczyłyby po nim ustawowo, np. w drodze darowizny czy poprzez testament. Uprawniony może dochodzić jedynie zapłaty określonej kwoty pieniężnej – jest wierzycielem spadku, natomiast nie ma prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych.
 • Sukcesja prawna przedsiębiorców – zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Celem tych rozwiązań, a przede wszystkim samej instytucji zarządu sukcesyjnego, jest jednak osiągnięcie trwałych skutków w postaci kontynuacji działalności gospodarczej przez osobę (osoby), która na skutek spadkobrania lub np. sprzedaży przedsiębiorstwa będzie już na stałe zarządzać przedsiębiorstwem.
 • Podział majątku spadkowego (dział spadku) – postępowania to dotyczy podziału majątku spadkowego, inaczej określanego jako dział spadku, polega na podziale majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców wskazanych w stwierdzeniu nabycia spadku stosownie do wielkości udziałów.
 • Postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku – postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przebiega w trybie nieprocesowym, a uczestnikami postępowania są wszyscy spadkobiercy testamentowi lub ustawowi. W toku postępowania Sąd nie dzieli majątku spadkowego, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części przypada mu udział w spadku.
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.
 • Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza – spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie. Należy pamiętać o tym, że sąd dokonuje zabezpieczenia spadku, z reguły działając na wniosek zainteresowanej strony. Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, zarządca sukcesyjny, tymczasowy przedstawiciel, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz Skarb Państwa. W przypadku braku wiedzy co do pozostawionego przez spadkodawcę majątku, koniecznym staje się jego ustalenie poprzez sporządzenie spisu inwentarza. W spisie inwentarza komornik sądowy zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich.
 • Unieważnienie testamentu – testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

– w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

– pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

– pod wpływem groźby.

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

 • Wydziedziczenie – polega na pozbawieniu (w testamencie) określonych członków rodziny prawa do zachowku. Jest to możliwe, gdy osoba taka wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Innym powodem jest dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Wydziedziczenie może mieć również miejsce, gdy uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
 • Uznanie za niegodnego dziedziczenia – uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

– dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

– podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

– umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

 • Ustanowienie kuratora spadku – kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.
 • Postępowanie w sprawie uchylenia się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd. Dopiero prawomocne zatwierdzenie przez sąd uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, powoduje zmianę kręgu osób, wobec których nabycie spadku zostało już prawomocnie stwierdzone.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych, które pozwoli na udzielenie Państwu potrzebnego wsparcia we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala Zespołowi naszej Kancelarii skutecznie reprezentować Państwa w nawet najtrudniejszych sprawach spadkowych, wymagających kompleksowego zrozumienia Państwa interesów. Dzięki temu, że dysponujemy doświadczeniem pochodzącym z bardzo wielu dziedzin prawa, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa indywidualną strategię działania w Państwa sprawie spadkowej, która będzie uwzględniała nie tylko obszar prawa spadkowego, lecz także kwestie rodzinne, majątkowe czy też związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa itp.

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704