• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Doradztwo prawne – klienci biznesowi

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

Klienci prowadzący działalność gospodarczą w Polsce oczekują od prawników znajomości realiów biznesowych oraz umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności i nowe uwarunkowania. Kancelarie Galiński & Kleina posiadają wszechstronne doświadczenie związane z doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców świadczona przez Kancelarie Galiński & Kleina obejmuje doradztwo dotyczące każdego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców w bieżących sprawach budzących wątpliwości;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej;
 • uczestnictwo w charakterze doradcy prawnego w zespołach projektowych powołanych przez Klienta dla realizacji większych projektów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz analiz, określanie obszarów ryzyka prawnego oraz prezentowanie metod jego ograniczenia;
 • rejestracja spółek w KRS;
 • reprezentowanie Klientów oraz doradztwo w trakcie negocjacji z kontrahentami;
 • prowadzenie procesu windykacji należności.

Prawo spółek

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, w szczególności prawa korporacyjnego, skoncentrowanego na planowaniu, organizacji, przekształcaniu oraz restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Proponowane przez nas rozwiązania dostosowane są do potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy przygotować dla Klienta struktury prawne, które będą odpowiednie dla prowadzonego przez niego biznesu, jak również uwzględniać będą plany na przyszłość (tzw. „spółki szyte na miarę”). Świadczymy bieżącą obsługę prawną spółek na każdym etapie ich funkcjonowania: od utworzenia, poprzez zmiany umowy, przekształcenia, połączenia aż po likwidację. Doradzamy wspólnikom oraz organom spółek w zakresie sporów korporacyjnych.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja spółki w KRS;
 • bieżąca obsługa spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów / statutów / regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym);
 • kompleksowa organizacja walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników, w tym przewodniczenie obradom;
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (shareholders agreements);
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami;
 • umowy inwestycyjne i joint venture;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w zakresie zaskarżenia / uchylenia uchwał organów spółek;
 • obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj: łączenia się spółek, podziału spółek oraz przekształcania spółek;
 • analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
 • doradztwo w zakresie umów / kontraktów dla menedżerów spółek;
 • tworzenie dokumentacji grup kapitałowych (holdingów), w tym m.in. tworzenie umów holdingowych i ujednoliconych aktów korporacyjnych spółek – „członków holdingu”;
 • doradztwo w zakresie wyboru i stworzenia indywidualnego modelu zarządzania spółką (dostosowywanie zakresu kompetencji organów spółki do oczekiwań Klienta);
 • doradztwo w zakresie tworzenia najlepszych praktyk (best practice) dla zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • likwidacja i upadłość spółek.

Prawo Umów

Mamy świadomość jak znaczącą rolę odgrywa w obrocie gospodarczym prawidłowo przygotowana umowa, która jednocześnie w sposób optymalny zabezpiecza interesy Klienta. Dlatego, sporządzając umowę, zawsze staramy się w pełni zrozumieć cele jakie stawia sobie Klient, tak aby przygotowany przez nas dokument stanowił spójną podstawę współpracy Klienta z jego kontrahentem, a jednocześnie pozwalał osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Tworząc projekty dokumentów poruszamy się w granicach prawa, dostosowując klasyczne konstrukcje do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia.

Praktyka Kancelarii Galiński & Kleina obejmuje także reprezentację Klienta w toku postępowań sądowych oraz administracyjnych we wszystkich instancjach. O ile jest to korzystne dla Klienta, staramy się w pierwszej kolejności rozwiązać problem na etapie przedsądowym – w ramach mediacji, negocjacji, czy postępowania polubownego.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • przygotowanie i negocjowanie typowych umów zawieranych w obrocie gospodarczym związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (takich jak umowa sprzedaży, dostawy, pożyczki, kredytu, komisu, leasingu, spedycji, przewozu, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, spółki i.in.);
 • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim;
 • konstruowanie umów związanych z realizacją inwestycji w szczególności w zakresach takich branż jak: budownictwo, obrót nieruchomościami, obrót prawami własności intelektualnej oraz know-how, proces inwestycyjny;
 • doradztwo prawne na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji jak również przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów;
 • doradztwo prawne w zakresie uzyskania lub udzielenia zamówienia oraz realizacji inwestycji w trybie zamówień publicznych, na wszystkich etapach tego postępowania;
 • doradztwo w zakresie analizy ryzyka prawnego związanego z prowadzeniem sporu sądowego;
 • doradztwo oraz reprezentacja Klienta na etapie przedsądowym, w ramach mediacji, negocjacji, czy postępowania polubownego;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej rządowej oraz samorządowej m.in. w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, prawa spółek, prawa handlowego i gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa nieruchomości w zakresie obejmującym odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych przez Skarb Państwa, prawa nieruchomości w zakresie dotyczącym relacji wynajmujących z najemcami oraz postępowań prowadzonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, prawa ubezpieczeń w zakresie dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeń.

Prawo pracy

Kancelarie Galiński & Kleina prowadzą bieżącą obsługę firm w zakresie prawa pracy. Doradzamy w szczególności przy transferach przedsiębiorstw, zwolnieniach grupowych czy restrukturyzacjach płac.

Oferujemy również pomoc przy tworzeniu przepisów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, wynagradzania czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych. Pomagamy kształtować relacje ze związkami zawodowymi i radami pracowników tak, aby były one zgodne z prawem, ale jednocześnie umożliwiały pracodawcy wykonywanie jego uprawnień zarówno wobec tych organizacji jak i ich członków.

Zapewniamy również wsparcie w zakresie ubezpieczeń społecznych, w szczególności reprezentujemy naszych Klientów w trakcie kontroli przeprowadzanych przez ZUS, a także sporządzamy środki zaskarżenia od decyzji administracyjnych.

Prawo autorskie i własność intelektualna

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą usługi doradztwa prawnego w obszarze prawa autorskiego oraz własności intelektualnej. Dysponujemy doświadczeniem praktycznym w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu praw autorskich oraz własności intelektualnej w szczególności w branży tworzenia i dystrybucji oprogramowania komputerowego, projektowania i wdrażania systemów komputerowego wsparcia zarządzaniem przedsiębiorstwa oraz dostarczania usług wsparcia informatycznego na zasadach outsourcingu. W sprawach o wysokim stopniu komplikacji, związanych z obsługą procesów o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy też patentów, stale współpracujemy z renomowanym biurem rzecznika patentowego.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • przygotowanie i negocjowanie umów:
  • licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,
  • agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,
  • merchandisinowych oraz sponsorskich,
  • marketingowych,
  • związanych z rynkiem IT oraz ICT.
 • doradztwo prawne w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, umowy z pracownikami oraz współpracownikami, opracowywanie regulaminów korzystania ze stanowiska komputerowego;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz patentów; reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM);
 • sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych związanych z prawem własności intelektualnej;
 • komercjalizacja praw własności intelektualnej.

Prawo zamówień publicznych

Kancelarie Galiński & Kleina posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy.

Kancelarie Galiński & Kleina świadczą następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie wyboru procedury przetargowej;
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów oraz ogłoszenia o zamówieniu publicznym;
 • przygotowanie ofert i pytań do zamawiającego;
 • kompleksowa obsługa wykonawców w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umowy;,
 • badanie i ocena zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa;
 • reprezentacja zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorcy, jednak aby móc z nich w pełni korzystać potrzebne jest specjalistyczne wsparcie prawne.

Kancelarie Galiński & Kleina doradzają podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, w szczególności poprzez:

 • opracowywanie struktur prawnych inwestycji, z uwzględnieniem specyfiki stref ekonomicznych;
 • doradztwo na rzecz inwestorów dotyczące możliwości skorzystania z preferencji podatkowych,
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych,
 • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, w tym z Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Ministrem Gospodarki dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz związanych z zaprzestaniem działalności w strefach.