• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Jak uniknąć 75 proc. podatku ?

Paweł Galiński

30/06/2015

Brak komentarzy

Interpretacje podatkowe, PIT, Podatki

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł wynosi 75 proc. Czasami zdarza się, że organy podatkowe w trakcie postępowania nie dają wiary wyjaśnieniom podatników, którzy tłumaczą, że środki pieniężne, za które sfinansowali oni zakup nieruchomości pochodziły z uprawiania prostytucji, i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu. Podatnicy powołują się na takie okoliczności w celu uniknięcia sankcyjnego opodatkowania nieujawnionych wcześniej dochodów.

W tym kontekście warto odnotować, że w ostatnim czasie korzystne dla podatników stanowisko zostało przedstawione w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 r., IBPBII/1/4511-86/15/ASz. W opisanym stanie faktycznym podatniczka trudniła się przez blisko dziesięć lat uprawianiem prostytucji i uzyskane z tego tytułu dochody chciała przeznaczyć na zakup nieruchomości. W związku z tym po jej stronie pojawiła się wątpliwość, czy kupując tą nieruchomość nie będzie ryzykować zapłatą sankcyjnego podatku w stawce 75 proc. Aby ograniczyć ryzyko podatkowe podatniczka zdecydowała się wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie w jej sprawie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W odpowiedzi na pytanie podatniczki organ uznał, że wydatkowanie środków uzyskanych z uprawiania własnego nierządu na zakup nieruchomości nie będzie skutkować zastosowaniem 75 proc. stawki podatku. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ podatkowy wskazał, że z przepisów prawa podatkowego wynika, że nie stosuje się ich do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Powołany wyżej przepis wprowadza ograniczenie w zakresie przedmiotowym obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie to ustawodawca zrealizował poprzez zastosowanie instytucji wyłączenia spod działania tej ustawy ściśle określonej kategorii przychodów. Prawo podatkowe nie zawiera definicji użytych w powołanym wyżej przepisie pojęć, należy więc w tym względzie odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

W myśl natomiast art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.  W związku z powyższym, przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie. Tylko przychody wynikające z zachowań, które w żadnych okolicznościach nie mogą być zaakceptowane przez obowiązujący porządek prawny zostały wyłączone przez ustawodawcę spod działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Organ podatkowy, wziąwszy pod uwagę opisaną przez podatniczkę sytuację uznał, że czynności wykonywane przez nią nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Tym samym nie mogą również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody z uprawiania nierządu mogą być traktowane jako dochody „wolne od opodatkowania”. Do dochodów z tego tytułu nie znajduje bowiem zastosowanie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to artykuł traktuje o przychodach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Tym samym wydatkowanie środków uzyskanych z uprawiania własnego nierządu na zakup nieruchomości nie będzie skutkować zastosowaniem 75 proc. stawki podatku, określonej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 13 kwietnia 2015 r., IBPBII/1/4511-86/15/ASz

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*