• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Tantiemy – przychód z działalności gospodarczej czy praw autorskich ?

Tantiema to umowna opłata ustalana procentowo, uzyskana od użytkowników za odtworzenie dzieła, płacona uprawnionemu podmiotowi z tytułu posiadanych przez niego majątkowych praw autorskich. W tym zakresie kwestia ta jest dość precyzyjna. Natomiast problemy zaczynają się w momencie kiedy chcemy odprowadzić z tego tytułu podatek. Skomplikowane przepisy Ustawy o PIT oraz spory doktrynalne zaowocowały wydaniem w tej kwestii ciekawej interpretacji podatkowej.

Problemem w Ustawie o PIT jest pominięcie kryteriów podziału przychodów na poszczególne źródła podlegające opodatkowaniu. Ustawa określa tylko listę źródeł przychodów, bez ich wzajemnych relacji. Powoduje to wiele problemów i wątpliwości. Czy na przykład zbieg wykonywania działalności gospodarczej oraz korzystania z majątkowych praw autorskich  powoduje wyłączenie możliwości zakwalifikowania przychodów do źródła prawa majątkowe ?

Z problemem tym zetknął się podatnik, który był najpierw zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wykonywał dzieła autorskie, poźniej w tej samej dziedzinie rozpoczął własną działalność gospodarczą. Osiągał więc przychody (również w formie tantiem) za dzieła autorskie stworzone podczas umowy o pracę, a także przychody z prowadzenia przedsiębiorstwa zajmującego się „usługami postprodukcji związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi”. W związku z zaistniałą sytuacją podatnik napisał wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z prośbą o wydanie interpretacji w której chciał aby organ podatkowy ustalił:

  1. czy tantiemy uzyskiwane w związku z dziełami stworzonymi do chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej mogą być rozliczane poza działalnością gospodarczą, jako przychody z praw autorskich?
  2. czy tantiemy uzyskiwane w związku z dziełami stworzonymi w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej mogą być rozliczane poza działalnością gospodarczą jako przychody z praw autorskich?

Wnioskodawca przedstawił Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie własne stanowisko w którym twierdził, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki pozwalające zaliczyć jego przychód jako przychód z tytułu praw autorskich. Uznał, iż tantiemy mieszczą się w źródle przychodów z pochodzących z praw majątkowych, więc nie są one przychodem z działalności gospodarczej, bowiem zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT jeśli dane przychody mogą być zaliczone do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9 cyt. ustawy, to nie są one zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie podzielił stanowiska podatnika. Co więcej, zaistniałą sytuację ujął w odwrotny sposób. Stwierdził, że jeśli przychody z praw majątkowych uzyskiwane są w związku z prowadzeniem firmy – są przychodem z działalności gospodarczej i dotyczyć to powinno także dzieł autorskich stworzonych przez zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez podatnika. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ podatkowy stwierdził, że „W sytuacji, gdy wykonywanie działalności dokonywane jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to przychód z tego tytułu zaliczyć należy do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tj. do przychodów z działalności gospodarczej”.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dana działalność twórcy, polega na korzystaniu z praw autorskich, rozporządzaniu tymi prawami i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny rachunek, to działalność taka będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z dnia 29 stycznia 2015 r., IPPB1/415-1271/14-2/EC

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*