• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowe korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw innowacyjnych – cz.1

W nadchodzących dwóch latach przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze innowacyjnym zyskają najwięcej. W związku z tym warto już teraz przyjrzeć się bliżej nowym regulacjom prawnym oraz określić ich skutki dla przedsiębiorstw. Kancelarie Radców Prawnych Galiński & Kleina zaplanowały serię artykułów w których postaramy się przybliżyć tą tematykę. Zapraszamy do lektury oraz śledzenia kolejnych wpisów z tej serii.

Dnia 1 stycznia 2016 roku planowane jest wprowadzenie w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności (zwanej dalej „Ustawą o wspieraniu innowacyjności”), która zmienia m.in. ustawy o PIT i CIT, wprowadzając do nich korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania podatkowe. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2015 r.

Wśród nowych  rozwiązań pojawią się:

 • nowy katalog kosztów możliwych do odliczenia przez przedsiębiorców innowacyjnych (szeroko ujmując: związanych z wydatkami na cele badawczo-rozwojowe);
 • zniesienie opodatkowania dochodu z udziałów (akcji) nabytych w zamian za wniesienie aportu własności intelektualnej i przemysłowej, jeżeli tego rodzaju wkład do spółki nastąpi w 2016 lub 2017 roku;
 • doprecyzowanie zasad zakwalifikowania wydatków, poniesionych na nabycie udziałów w sposób powyżej opisany, jako kosztów uzyskania przychodu;
 • zwolnienie z CIT uzyskanych przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych przez spółkę w 2016 i 2017 roku: zwolnieniu będą podlegały podmioty typu venture capital, inwestujące swoje aktywa poza klasyczne instrumenty finansowe (takie jak papiery wartościowe dostępne na giełdzie) czy powszechne składniki majątkowe (np.: nieruchomości), a więc inwestujące przede wszystkim w udziały spółek z o.o. prowadzących działalność badawczo-naukową.

W ramach pierwszej części opracowania warto wyjaśnić co kryje się pod popularnym określeniem „innowacyjność”. W kontekście omawianej ustawy chodzi o działalność badawczo-rozwojową, zdefiniowaną przez ustawę o wspieraniu innowacyjności jako „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”. Widzimy więc, że obszarem zainteresowań nowych uregulowań podatkowych jest działalność, spełniająca określone przesłanki.

Po pierwsze musi ona obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe. Badania naukowe dzielone są na: podstawowe (są to prace prowadzone w celu zdobywania nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne), stosowane (prace badawcze dostarczające nowe informacje, zorientowane na praktyczne zastosowanie), przemysłowe (ich celem jest  zdobycie wiedzy i umiejętności mających przełożenie na zastosowanie przemysłowe – np.: wprowadzanie nowych produktów, ulepszeń, technologii). Pracami rozwojowymi zaś są prace polegające na łączeniu, wykorzystywaniu dostępnej już wiedzy w celu opracowywania ulepszonych produktów, procesów i usług.

Po drugie działalność musi być systematyczna. Zgodnie z definicją słownikową systematyczność oznacza robienie czegoś skrupulatnie i regularnie. Jest przeciwieństwem doraźności. Wydaje się również, że w określeniu „systematyczne” nie mieści się pojęcie „okresowe”. By uznać coś za działalność gospodarczą wystarczy, by była wykonywana w sposób ciągły, jednak może być wykonywana okresowo, cyklicznie. Posłużenie się przez ustawodawcę słowem „systematycznie” jak się wydaje, sugeruje brak dłuższych przerw i oznacza znaczną regularność aktywności przedsiębiorcy. Przedsiębiorca innowacyjny powinien więc zajmować się działalnością badawczo-rozwojową regularnie.

Po trzecie działalność taka musi mieć na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań (co wynika również z definicji badań naukowych i rozwojowych). Ustawa, co oczywiste, w sposób bardziej szczegółowy określa pojęcie działalności badawczo-rozwojowej.

Tak właśnie rozumiana działalność jest powszechnie nazywana innowacyjnością i to wobec niej ustawodawca postanowił wprowadzić określone preferencje fiskalne, o których będzie mowa w kolejnych wpisach. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: „proponowane zmiany powinny spowodować usunięcie wielu istotnych barier prawnych napotykanych przez polskie instytucje naukowe, a także stworzyć zachęty fiskalne dla przedsiębiorstw do podejmowania większego ryzyka”. Co konkretnie będą mogli zyskać przedsiębiorcy opiszemy w kolejnych artykułach.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*