• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowe korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw innowacyjnych – cz. 4.

Niniejszy artykuł jest czwartą i ostatnią częścią z serii na temat korzyści podatkowych dla przedsiębiorstw innowacyjnych, wprowadzonych w życie 1 stycznia 2016 roku. Poniższe opracowanie tyczy się preferencji przewidzianych dla spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej, w związku z czym jego treść powinna w szczególności zainteresować wszystkie osoby zarządzające tego typu podmiotami lub uczestniczące w nich jako wspólnicy.

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności: zwalnia się z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z tytułu zbycia udziałów/akcji nabytych w 2016 albo 2017 roku przez spółkę kapitałową (spółkę akcyjną albo z o.o.) lub spółkę komandytowo-akcyjną, jeżeli spełniają określone wymagania.

Wymagania te dotyczą:

a) działalności spółki;

b) rodzaju aktywów w które spółka inwestuje;

c) cech charakterystycznych spółki zbywającej akcje/udziały i tej, której akcje/udziały są zbywane.

a) Wyłącznym przedmiotem działalności spółki musi być dokonywanie inwestycji finansowych i spółka ta musi zainwestować co najmniej 75% wartości bilansowej swoich aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji, w aktywa inne niż:

 • papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (chyba że stały się takowymi dopiero po nabyciu przez inwestującą spółkę)
 • instrumenty rynku pieniężnego – np.: bony pieniężne, bony skarbowe (wyjątkiem są intrumenty wyemitowanie przez spółki niepubliczne których: papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje/udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjneg spółki inwestującej)
 • nieruchomości

Jednocześnie ustawa stanowi, że wartości innych aktywów nie mogą przekraczać 50.000.000 euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu NBP. Postanowienie takie wynika z preferowania „małych funduszy”, o którym czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

b) W związku z powyższym pojawia się pytanie: na czym polegać ma działalność inwestycyjna spółki?

Otóż, zgodnie z ust. 2 przywoływanego art. 14 – na inwestowaniu w:

 • papiery wartościowe (przy czym w odniesieniu do rodzajów papierów wartościowych, wymienionych powyżej, może to być nie więcej niż 25% aktywów) – chodzi więc przede wszystkim o inwestowanie w akcje spółek nienotowanych na giełdzie;
 • instrumenty rynku pieniężnego (co do zasady w wysokości do 25% aktywów) – przy czym ograniczenie to nie dotyczy inwestowania w intrumenty wyemitowane przez spółki niepubliczne których: papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje/udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjneg spółki inwestującej;
 • nabywanie lub obejmowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (bez ograniczeń).
 • c) Zwolnienie ma zastosowanie tylko jeśli:
 • spółka, której udziały/akcje są zbywane jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • spółka ta nieprzerwanie przez okres 2 lat:
  • prowadziła działalność badawczo-rozwojową (chodzi więc o „spółki innowacyjne”)
  • nie prowadziła działalności handlowej
  • nie prowadziła działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
  • nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisów ustawy o PIT lub CIT
 • spółka dokonująca zbycia udziałów/akcji posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, nie mniej niż 10% udziałów/akcji w spółce o której mowa powyżej.

Jak wynika z powyższej analizy: adresatem preferencji są spółki, o ograniczonym funduszu, zajmujące się działalnością inwestycyjną, które inwestować będą w akcje i udziały spółek zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową. Spółki inwestycyjne, spełniające powyższe wymogi, nie będą płacić CIT od dochodu uzyskanego z tytułu zbycia udziałów/akcji spółek innowacyjnych (również spełniających wskazane warunki), nabytych w latach 2016-2017. Ma to na celu pobudzenie rynku venture-capital oraz realne umożliwienie wprowadzenia w obieg akcji i udziałów „przedsiębiorstw innowacyjnych”.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych w Gdańsku

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*