• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Postępowanie restrukturyzacyjne – jakie znamy rodzaje? Czym się różnią?


Jakie znamy rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Postępowanie restrukturyzacyjne nie jest jednorodne i zgodnie z art. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia się cztery niezależne postępowania restrukturyzacyjne:

 1. postępowania o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna się wraz z zawarciem przez dłużnika, który chce dokonać restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, umowy z osobą posiadającą licencję nadzorcy restrukturyzacyjnego, która w postępowaniu będzie pełniła funkcję nadzorcy układu. Nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy z takim przedsiębiorcą, chyba że z umowy wynika co innego. Nadzorca układu przygotowuje propozycje układowe, przeprowadza samodzielne zbierania głosów i składa wniosek o zatwierdzenie układu. Postępowanie to dzieli się na etap rozpoznawania wniosku o zatwierdzenie układu i kończy się uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu, umorzeniu postępowania lub odrzuceniu wniosku.

Przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne rozpoczynają się złożeniem do sądu wniosku o otwarcie postępowania. Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Postępowania te dzielą się na:

–  etap rozpoznania wniosku;

– etap postępowania restrukturyzacyjnego – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o otwarcie postępowania;

– etap zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu albo umorzenia postępowania.

W razie przyjęcia i zatwierdzenia układu kolejnym etapem jest wykonywanie układu przez dłużnika. Ten etap kończy się uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu lub o uchyleniu układu albo wygaśnięciem układu z mocy prawa.

Jakie są wspólne cechy postępowań restrukturyzacyjnych?

Wspólną cechą wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest dokonywana w ich ramach restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Różnorodność postępowań ma zapewnić możliwość wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy, w konkretnej sytuacji finansowej. Do wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych mają zastosowanie te same regulacje dotyczące zakresu wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zawarcia i zatwierdzenia układu i jego skutków, a także zasady zmiany i uchylenia układu. Wszystkie postępowania przebiegają też według takiego samego schematu i można w nich wyróżnić te same, choć odmiennie uregulowane fragmenty (etapy postępowania). Przede wszystkim, w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym sporządzany jest spis wierzytelności, przeprowadzane jest zgromadzenie wierzycieli, na którym jest głosowany układ, układ jest rozpoznawany przez sąd, który wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu, o odmowie zatwierdzenia układu albo o umorzeniu postępowania.

Wybierając rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorca kieruje się zazwyczaj tym, w jaki sposób chroniony jest jego majątek przed wierzycielami oraz jego wpływem na zarządzanie swoim majątkiem. Analizując poszczególne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, wskazać należy, że zakres ochrony przedsiębiorcy jest stosunkowo najmniejszy w przypadku postępowanie o zatwierdzenie układu. Niemniej w tym przypadku przedsiębiorca nie jest też w żaden sposób ograniczony w zarządzie swoim majątkiem.

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego ochrona przedsiębiorcy sprowadza się zasadniczo do ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez wierzycieli. W kwestii zarządu swoim majątkiem to w tych postępowaniach przedsiębiorca jest ograniczony w zarządzie swoim majątkiem poprzez konieczność uzyskiwania zgody nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

W zasadzie tylko postępowanie sanacyjne pozwala na podjęcie działań mających na celu głęboką i wielopłaszczyznową restrukturyzację przedsiębiorstwa, przypominającą dawniejsze postępowanie układowe. Jednakże w ramach tego postępowania przedsiębiorca zostaje co do zasady pozbawiony zarządu majątkiem.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – podsumowanie

Powyższe prowadzi do konkluzji, że im większy zakres uprawnień przyznanych przedsiębiorcy w ramach danego postępowania restrukturyzacyjnego, tym mniejsza jego ochrona przed wierzycielami, a z kolei im większy zakres przyznanej mu ochrony, tym większe ograniczenia w zakresie zarządu majątkiem. Biorąc pod uwagę m.in. powyższe kryteria, konieczne jest dokładne przeanalizowanie, które postępowanie restrukturyzacyjne spełni swoją rolę w przypadku danego przedsiębiorcy.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego oraz podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

 

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*