• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Jakie umowy o kredyt hipoteczny można skutecznie unieważnić w sądzie?

Paweł Galiński

13/06/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

W ciągu ostatnich kilku lat w polskich sądach zaczęła krystalizować się dość korzystna dla kredytobiorców frankowych wykładnia przepisów prawa. Do sądów w całej Polsce w każdym miesiącu składane są tysiące pozwów w sprawach frankowych. Co istotne – przeważająca większość tych spraw kończy się pozytywnym rozstrzygnięciem dla frankowiczów. Działający w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. Zespół ds. sporów z bankami co miesiąc opracowuje pozwy oraz inne pisma procesowe przeciwko bankom, które w ubiegłych latach udzielały „toksycznych” kredytów. Dzisiejszy wpis na Blogu Kancelarii chcielibyśmy poświęcić temu, aby przedstawić Państwu przykłady orzeczeń sądowych w których „frankowicze” wygrali ze swoim bankiem.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

I. Santander Bank Polska S.A. (dawnej Kredyt Bank S.A.)

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 marca 2022 r. (sygn. akt II C 231/21) ustalił, że zawarta w 2006 r. z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) umowa kredytu hipotecznego „EKSTRALOKUM” indeksowana tabelowym kursem CHF, jest nieważna w całości. Sąd orzekł, że zapisy zawarte w umowie, w sposób oczywisty naruszały równowagę stron stosunku prawnego, oraz zawierała ona niedozwolone postanowienia umowne, których wyeliminowanie skutkowało niemożliwością jej dalszego wykonywania.

II. mBank S.A. (dawnej BRE Bank S.A.)

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 grudnia 2022 r. (sygn. akt I C 820/22) ustalił, że zawarta w 2005 r. z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF, jest nieważna w całości. Sąd ustalił, że zawarte w umowie zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu, w oparciu o kursy waluty obcej CHF, a także klauzula zmiennego oprocentowania, są niedozwolone. Rozstrzygnięcie sądu pozwoliło kredytobiorcom wykreślić hipotekę ustanowioną na ich nieruchomości.

III. PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 r. (sygn. akt II C 1214/21) ustalił, że zawarta w 2004 r. z PKO Bank Polski S.A. umowa kredytu „WŁASNY KĄT hipoteczny” denominowanego w CHF, jest nieważna w całości. Oprócz ustalenia nieważności umowy, na rzecz kredytobiorców zasądzony został zwrot nienależnie spełnionych świadczeń w wysokości około trzystu tysięcy złotych. Bank zaś obciążony został całością kosztów procesu sądowego.

IV. mBank S.A. (dawnej BRE Bank S.A.)

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 listopada 2021 r. (sygn. akt XXVIII C 1933/2021) ustalił, że zawarta w dniu 1 lutego 2007 r. z BRE Bank S.A., umowa kredytu “mPlan hipoteczny”, waloryzowana kursem CHF, jest nieważna w całości. U podstaw orzeczenia legło przekonanie sądu co do abuzywności klauzul umownych, w zakresie indeksacji i zasad spłaty kredytu. W treści uzasadnienia orzeczenia podkreślono dobitnie, że roszczenia o ustalenie nieważności umowy, nie ulegają przedawnieniu – wbrew zarzutowi podniesionemu przez pozwany bank.

V. PKO B.P. (dawniej Nordea Bank S.A.)

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 września 2021 r. (sygn. akt XXVIII C 1806/2021) ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy “NORDEA-HABITAT” zawarta przez kredytobiorców z bankiem Nordea Bank S.A. (obecnie zaś PKO B.P.) w 2008 r., jest nieważna od samego początku. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano na klauzule abuzywne istniejące w tej konkretnej umowie – dotyczyły one przede wszystkim niejasności przy podstawie ustalenia kursu CHF, według którego miało nastąpić przeliczenie poszczególnych rat oraz kapitału kredytu. Sąd podkreślił, że za interesem prawnym kredytobiorców w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności umowy przemawiał m.in. fakt jej zabezpieczenia hipoteką na nieruchomości. Wyrok ustalający, co podkreślił sąd, stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie wpisu o istniejącym obciążeniu hipotecznym nieruchomości z księgi wieczystej.

VI. Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lukas Bank S.A.)

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 1 marca 2023 r. (sygn. akt V ACa 904/22) prawomocnie oddalił apelację pozwanego banku i utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, w którym orzekł on o nieważności zawartej w 2008 r. z Lukas Bank S.A. (jako poprzednikiem prawnym Credit Agricole Bank Polska S.A.) umowy kredytu hipotecznego. Na skutek rozstrzygnięcia, kredytobiorcy odzyskali całość dochodzonego w sprawie roszczenia – wpłaconych rat kredytu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu. Sąd Apelacyjny podkreślił, że dokonane w I instancji ustalenia co do nieważności umowy kredytu, są prawidłowe.

VII. Bank Millenium S.A. (dawniej Euro Bank S.A.)

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 31 maja 2022 r. (sygn. akt I ACa 60/22) utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, w którym “odfrankowiono” umowę kredytu hipotecznego zawartą z poprzednikiem prawnym pozwanego – Euro Bank S.A. Sąd wskazał jednocześnie, że postanowienia umowy sformułowane zostały niejednoznacznie, zaś ich treść nie podlegała wcześniej indywidualnemu uzgodnieniu z kredytobiorcami. Powyższe, w ocenie sądu, przemawiało za abuzywnością postanowień umowy kredytowej. Na skutek “odfrankowienia” umowy, czyli usunięcia z niej klauzul abuzywnych, umowa mogła być dalej realizowana, przy założeniu, że jest to kredyt złotówkowy, oprocentowany LIBOR 3M. Wyrok jest o tyle korzystny, że odpowiada żądaniom kredytobiorców w sprawie.

VIII. Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawniej Polbank EFG S.A.)

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 lutego 2023 r. (sygn. akt XXIV C 541/19) stwierdził nieważność zawartej z Polbank EFG S.A. (obecnie Raifeissen Bank Polska S.A.) umowy o kredyt hipoteczny. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia, zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego przez nich w sprawie roszczenia o zapłatę rat kredytu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Za moment, od którego należne stały się odsetki, sąd przyjął dzień złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co też nastąpiło na rozprawie. U podstaw wydanego orzeczenia legło ustalenie, że przedmiotowa umowa kredytu hipotecznego narusza przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, a także ustawy o prawie bankowym.

IX. Bank Millenium S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 lutego 2023 r. (sygn. akt V ACa 1228/22) utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. Skutkiem powyższego było stwierdzenie nieważności zawartej z Bankiem Millenium umowy kredytu hipotecznego. Wraz ze stwierdzeniem nieważności umowy, na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota blisko pół miliona złotych, na którą składały się uiszczone raty kredytu, a także odsetki ustawowe za opóźnienie od tej kwoty. Bank obciążony został ponadto całością kosztów procesu w tej sprawie.

X. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.)

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2022 r. (sygn. akt V Ca 1628/20) prawomocnie oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. Przedmiotem sporu było żądanie kredytobiorców ustalenia przez sąd nieważności umowy hipotecznej zawartej w 2007 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. – BOŚ S.A. Roszczenie kredytobiorców zostało uwzględnione przez sądy obu instancji. Ponadto orzeczono na ich rzecz zwrot uiszczonych rat kredytu, w oparciu o teorię dwóch kondykcji. U podstaw orzeczenia wskazano na następczą nieważność umowy, wynikającą z zawartych w jej treści klauzul abuzywnych.

 

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu frankowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów waloryzowanych frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą, w tym także w uzyskaniu zabezpieczenia przed i w trakcie sprawy sądowej. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy frankowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*