• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć ?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wymierzanie, a także pobieranie podatków to domena organów podatkowych. Mimo licznych zmian, reforma KAS w dalszym ciągu przewiduje, że kontrole podatkowe i postępowania podatkowe będą prowadzone przez urzędy skarbowe. Biorąc pod uwagę obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego nałożone na podatnika, a także uprawnienia organu podatkowego do przeprowadzenia kontroli, podatnik powinien wiedzieć jak przebiegają poszczególne etapy kontroli podatkowej.

ZAWIADOMiENIE O WSZCZĘCIU KONTROLI PODATKOWEJ

Na wstępie warto wspomnieć, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje z urzędu.

Wszczęcie kontroli podatkowej poprzedza zawiadomienie o zamiarze jej przeprowadzenia. Co do zasady organy podatkowe zawiadamiają o tym osobę wobec, której zostały podjęte czynności kontrolne. Od momentu otrzymania zawiadomienia jest od 7 do 30 dni na przygotowanie się do kontroli.

Jednak, co istotne, jeżeli kontrola nie zostanie podjęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia. Dodatkowo, podatnik może wyrazić zgodę na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, albo złożyć w tej sprawie wniosek.

Należy pamiętać, że w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej znajdziemy wyjątki od zasady zawiadamiania o wszczęciu kontroli, z takim wyjątkiem będziemy mieli do czynienia np. w przypadku niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

WSZCZĘCIE KONTROLI PODATKOWEJ

Procedura wszczęcia kontroli podatkowej (z nielicznymi wyjątkami) polega na doręczeniu kontrolowanemu lub jego pełnomocnikowi, upoważnienia do jej przeprowadzenia, a także okazaniu legitymacji służbowej. Jednak w wyjątkowych okolicznościach, kontrola może być wszczęta po okazaniu wyłącznie legitymacji służbowej. Uzasadnieniem wszczęcia niezapowiedzianej kontroli będzie przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw lub wykroczeń skarbowych a także zabezpieczenie dowodów jego popełnienia.

ILE TRWA KONTROLA PODATKOWA ?

Czas trwania wszystkich kontroli upoważnionego organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 • dla mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • dla małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • dla średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • dla pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

KIEDY OSOBA KONTROLOWANA MOŻE WYSTOSOWAĆ SPRZECIW WOBEC CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ?

Trzeba pamiętać, że w przypadku podjęcia i wykonywania kontroli przez organ z naruszeniem przepisów prawa, podatnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu.

W jaki sposób skutecznie wnieść sprzeciw ?

Sprzeciw wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 3 dni roboczych do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. Następnie organ ten w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje go oraz wydaje postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub o ich kontynuowaniu. Na to postanowienie organu podatnikowi przysługuje zażalenie do wyższej instancji. Rozstrzygnięcie następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia zażalenia. Sprzeciw przysługuje m.in. w przypadku czynności kontrolnych prowadzonych przez organ bez obecności podatnika lub osoby przez niego upoważnionej.

ZAKOŃCZENIE KONTROLI PODATKOWEJ

Kontrola kończy się wraz z doręczeniem podatnikowi protokołu – w ciągu 14 dni podatnik może przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu z wnioskami dowodowymi. W przypadku doręczenia protokołu osoba kontrolowana ma dwa wyjścia. Może zgodzić się z ustaleniami zawartymi w protokole i złożyć korektę deklaracji podatkowej lub poczekać na decyzję podatkową i odwołać się od niej do organu wyższej instancji.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*