• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowe korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw innowacyjnych – cz. 2.

W niniejszym artykule, będącym kontynuacją cyklu o innowacyjności, wyjaśniamy jakie odliczenia podatkowe będą możliwe do dokonania przez przedsiębiorców innowacyjnych od 1 stycznia 2016 roku. Przypomnijmy, że to, kogo można rozumieć za „przedsiębiorcę innowacyjnego” została przedstawiona w artykule z dnia 6 listopada 2015 roku, do którego lektury zachęcamy.

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy osoby fizyczne uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby prawne prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa nazywa te koszty „kosztami kwalifikowanymi”.

Katalog takowych kosztów przedstawia się następująco:

 1. wypłaty (przede wszystkim wynagrodzenia), a także składki ZUS w części finansowanej przez płatnika (pracodawcę) dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, (definicji jednostki naukowej należy poszukiwać w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki, warto jedynie wspomnieć, że powyższe rozwiązanie finansowe ma szansę zacieśnić współpracę między przedsiębiorcami a np. uczelniami);
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem (w celu zasięgnięcia informacji o tym, kto jest podmiotem powiązanym, odsyłamy do art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tematowi temu poświęcony będzie jeden z kolejnych wpisów, ponieważ jest to pojęcie zbyt szerokie dla przybliżenia go w ramach niniejszego opracowania);
 5. dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,

Jak widać, katalog kosztów jest całkiem szeroki, zawiera w sobie wydatki niezbędne na pozyskanie zarówno zasobów personalnych, jak i materialnych, a ponadto sprzyja współpracy pomiędzy przedsiębiorcami o tym samym profilu działalności (innowacyjnych).

Przy planowaniu przyszłych odliczeń należy pamiętać o kilku zasadach:

Po pierwsze – powyższe koszty, jeżeli ponoszone są w ramach badań podstawowych (pojęcie „badań podstawowych” zostało wytłumaczone w poprzednim opracowaniu (Wpis) podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (zdefiniowaną we wspomnianej ustawie o zasadach finansowania nauki).

Po drugie – koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie, a więc jeżeli podatnik nie skorzystał z odliczenia danych kosztów na podstawie innej ulgi, która miała do tych kosztów zastosowanie.

Po trzecie – prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Bardzo ważne, by pamiętać, że podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, muszą wyodrębniać w prowadzonej księdze lub księgach rachunkowych koszty działalności badawczo-rozwojowej od innych kosztów. Kwestia ta jest istotna, ponieważ opisanego obowiązku trzeba przestrzegać od początku prowadzenia działalności (oczywiście, o ile chce się skorzystać z określonych odliczeń).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono koszty. Jeżeli dochody podatnika są niższe od kwoty przysługujących mu odliczeń lub gdy wykazał on stratę, może z odliczeń tych skorzystać jeszcze przez 3 kolejne lata. Oczywiście koszty te trzeba w zeznaniu wykazać.

Istotny również jest fakt, że ustawa wprowadza granicę dokonywania odliczeń. „Koszty kwalifikowane” nie mogą przekroczyć 30% kosztów, o których mowa powyżej w pkt 1 (ciężarów ponoszonych na rzecz pracowników), a także 20% (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub 10% (w przypadku pozostałych podatników) kosztów pozostałych, wymienionych w kolejnych punktach.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

radca prawny

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*