• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Strategia podatkowa – czy jest się czego obawiać?

strategia podatkowa

Strategia podatkowa – czym właściwie jest?

Zaprojektowane przez naszego ustawodawcę, nowe przepisy, nie zawierają legalnej definicji pojęcia „strategia podatkowa”. Nie ulega wątpliwości, że gdyby ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takiej definicji, to ułatwiłoby to podatnikom wypełnienie przez nich tego nowego obowiązku.

Brak wskazania czym jest właściwie strategia podatkowa oraz brak sprecyzowania procedur z nią związanych znacząco utrudnia podatnikom prawidłowe zrozumienie, a tym samym wypełnianie, spoczywających na nich obowiązków. Niewykluczone więc, że i w tej sytuacji, podobnie, jak przy wprowadzaniu obowiązku raportowania o schematach podatkowych, Minister Finansów przygotuje stosowne objaśnienia podatkowe.

Na podstawie uzasadnienia do projektu ustawy można jedynie stwierdzić, iż strategią podatkową winien być dokument, którego trzonem będą stosowane przez podatnika „zasady podatkowe”, które podaje się do publicznej wiadomości.

Elementy strategii podatkowej

Na elementy strategii podatkowej składają się informacje dotyczące:

 • procesów i procedur, związanych z zarządzaniem wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, jak również zabezpieczających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS),
 • liczby przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, zawierających podział na podatki, których one dotyczą,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 • złożonych przez podatnika wnioskach, zarówno o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, jak i indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego czy wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
 • dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz niechętnych wymianie informacji podatkowych.

Strategia podatkowa powinna więc składać się z dokładnego opisu zasad postępowania,  odnoszących się do ww. obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, informacje dotyczące realizacji strategii podatkowej muszą być opublikowane. Co jednak ważne, publikacja ta winna nastąpić „z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności”. Oznacza to, że na podatnikach, prowadzących działalność na większą skalę aniżeli minimalna, ciążył będzie obowiązek spełniania szerszych wymagań, a tym samym adekwatnego rozbudowania strategii podatkowej.

Czy informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego również należy publikować?

Co do zasady nie. Publikowane powinny być bowiem dane „z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego”. Jednakże, biorąc pod uwagę wymiar praktyczny, stwierdzić należy, iż są to pojęcia nieostre. Nie lada wyzwaniem będzie więc skonstruowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej w taki sposób, aby nie narazić się na zarzut ich niekompletności. Dla przykładu: poufnością objęte są informacje o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, a mimo to, z projektu ustawy wynika, iż obowiązek publikacji również ich dotyczy. Między postanowieniami projektu ustawy zachodzą więc istotne sprzeczności i należy mieć nadzieję, że zostaną one usunięte w toku prac senackich.

W jakiej formie prawnej przyjąć strategię podatkową w przedsiębiorstwie?

Przepisy nie precyzują formy, w której należy przygotować strategię podatkową. Wobec tego uznać można, iż jej wybór jest dowolny. Niemniej jednak forma ta, powinna uwzględniać zarówno wagę, jak i charakter uregulowań. I tak, w przypadku spółek kapitałowych, uzasadnione wydaje się sporządzenie strategii podatkowej w formie uchwały zarządu z uwagi na to, że jest to bez wątpienia dokument znacznej wagi i jako czynność przekraczająca zwykły zarząd sprawami spółki jego przyjęcie wymagać będzie zachowania takiej właśnie formy.

Na marginesie wskazać należy (gdyż kwestia ta nie powinna budzić większych wątpliwości), iż istnieje obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim (tudzież muszą one zostać przetłumaczone na język polski). Tym samym, nie tylko strategia, ale również akt jej przyjęcia, winny być sporządzone w języku polskim. Jednakże, z uwagi na to, iż niekiedy zarząd składa się z osób nieznających języka polskiego, zasadne wydaje się przygotowanie wersji dwujęzycznej, przy czym przygotowanie powyższych dokumentów w formie wyłącznie obcojęzycznej z dużą dozą prawdopodobieństwa tożsame będzie z zaniechaniem dopełnienia tegoż obowiązku.

Gdzie następuje publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej następuje na stronie internetowej podatnika. Co jeśli podatnik nie posiada strony internetowej? Wówczas jest on obowiązany udostępnić ww. informacje w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Co więcej, ma on również obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację zawierającą adres strony internetowej, na której wymagane przepisami informacje zostały umieszczone.

Jaki jest terminie na publikację informacji o strategii podatkowej?

Do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym. Tym samym, dla podatników z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu – do końca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe i jednocześnie odpowiadając na pytanie, czy w związku z wprowadzeniem strategii podatkowej jest się czego obawiać, stwierdzić należy, że nieprecyzyjność, niejasność, a niekiedy wzajemna sprzeczność postanowień zawartych w projekcie zmian uzasadnia rodzenie się wielu obaw po stronie podatników.

Przede wszystkim raz jeszcze trzeba podkreślić, że nie zostało zdefiniowane pojęcie strategii podatkowej. Określa się ją więc w oparciu o zakres informacji, których ma dotyczyć. Czy zakres tych informacji jest zaś w pełni zrozumiały? Nie. Z jednej strony wyszczególnione zostały elementy składające się na strategię podatkową, z drugiej zaś – stoją one w sprzeczności z postanowieniami w przedmiocie nieujawniania informacji objętych tajemnicą. A mimo to projekt zmian nakłada taki obowiązek.

Jak zatem skutecznie uniknąć zarzutu niekompletności i wypełnić swój obowiązek należycie, bez ryzyka jego uchybienia? Obiektywnie stwierdzić należy, iż Minister Finansów w celu uniknięcia trudności interpretacyjnych powinien sporządzić objaśnienia podatkowe i właśnie tego należało się będzie spodziewać w przyszłym roku. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że praktyka legislacyjna zasadzająca się na tym, że prawodawca tworzy przepisy niejasne, trudne do zrozumienia dla podatników, powodujące, że z góry należy zakładać, że konieczne będzie wydanie przez Ministra Finansów oficjalnych wyjaśnień, nie ma nic wspólnego na zasadami prawidłowej legislacji.

Przepisy nie określają również formy, w której strategia powinna być sporządzona. Poza tym, ustawodawca wielokrotnie używa pojęć nieostrych bądź w ogóle niezdefiniowanych, które z całą pewnością utrudniają rozumienie i odpowiednie przygotowanie się do zapowiadanych zmian.

Wątpliwości rodzą się również co do czasu wejścia w życie ww. zmian, co zostało zasygnalizowane i nieco szerzej omówione w poprzednim wpisie.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej oraz podatkowej.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

*****

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego oraz podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie. Spotkanie konsultacyjne z radcą prawnym lub doradcą podatkowym może zostać zorganizowana także za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub Google Meet.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*