• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowe korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw innowacyjnych – cz. 3

Niniejszy artykuł, będący trzecią częścią cyklu na temat wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2016 roku preferencji podatkowych dla przedsiębiorców innowacyjnych, poświęcony jest kwestii nabywania udziałów lub akcji w zamian za aport własności intelektualnej. W związku z tym zachęcamy wszystkich, a w szczególności twórców pragnących zainwestować w działalność innowacyjną, do lektury poniższego opracowania.

Zgodnie z art. 13 omawianej nowelizacji (Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności) zarówno osoby fizyczne i prawne nie podlegają ustaleniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej (spółce z o.o. lub akcyjnej) w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Dotyczy to  udziałów i akcji obejmowanych w lata 2016-2017.

Komercjalizowaną własnością intelektualną jest: patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo do uzyskania powyższych praw (jest to prawo twórcy do np.: opatentowania wynalazku, tak samo jak sam patent jest prawem zbywalnym i dziedzicznym), prawo z pierwszeństwa (jest to prawo do uzyskania określonego prawa własności przemysłowej, np.: patentu, zarezerwowane dla twórcy przez wskazany w ustawie okres, na skutek dokonanych przez niego czynności, np.: wystawienia  w sposób oficjalny wynalazku za granicą; prawo z pierwszeństwa chroni twórcę przed zgłoszeniem wynalazku przez inne osoby, jest zbywalnej i dziedziczne), równowartość udokumentowanej wiedzy nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), a także prawo do korzystania z powyższych praw lub wartości na podstawie umowy licencyjnej. Z katalogu tego wykluczono zaś autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego. Definicja komercjalizowanej własności intelektualnej jest wspólna dla ustawy o PIT oraz CIT.

Definicje podmiotu komercjalizującego i ustawie o PIT i ustawie o CIT różnią się z przyczyny kręgu podmiotów do których są adresowane: pierwsza – do osób fizycznych, druga – do osób prawnych). Podmiotem komercjalizującym w rozumieniu ustawy o PIT jest twórca, uprawniony do praw lub wartości wcześniej wymienionych (przy okazji omawiania własności komercjalizowanej), jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną. Podmiotami komercjalizującymi w rozumieniu ustawy o CIT są różnego rodzaju podmioty o profilu naukowym, przede wszystkim państwowe jednostki organizacyjne tj.: PAN i instytuty badawcze oraz tworzone przez nie, na podstawie ustaw szczególnych spółki, jeżeli wnoszą do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną.

W przypadku obejmowania przez te podmioty udziałów lub akcji w zamian za komercjalizowaną własność intelektualną nie mają zastosowania przepisy o ustaleniu i powstaniu przychodu z powodu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. W praktyce oznacza to, że takowe nabycie akcji lub udziałów nie wiąże się z powinnością względem fiskusa. Przypominamy, że taka preferencja dotyczy jedynie udziałów lub akcji obejmowanych w 2016 lub 2017 roku! Udziały lub akcje objęte poza tym okresem korzystają jedynie z rozwiązania wprowadzonego pod koniec 2014 roku, zgodnie z którym moment ustalenia przychodu z nabycia udziałów lub akcji w zamian za aport komercjalizowanej własności intelektualnej jest odraczany o 5 lat.

Zgodnie z brzmieniem omawianego art. 13 nowelizacji wydatki poniesione przez wspólnika na nabycie udziałów lub akcji nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia tych udziałów bądź akcji, za to byłyby kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego ich zbycia przez podmiot komercjalizujący. Ujmując to w sposób bardziej przystępny: twórca wnoszący wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej nie będzie mógł w roku nabycia udziałów zaliczyć wydatków poniesionych np.: na sporządzenie aktu notarialnego do kosztów uzyskania przychodu. Za to będzie mógł je uwzględnić przy obliczaniu dochodu z tytułu zbycia tych udziałów w przyszłości.

W ocenie Kancelarii lata 2016 i 2017 pod względem skutków podatkowych będą szczególnie korzystne dla twórców, którzy pragną objąć udziały w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej (np.: patentu lub wzoru przemysłowego), gdyż skorzystają z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego. Do tej pory  podatek płacony był od nominalnej wartości obejmowanych udziałów lub akcji (po odjęciu kosztu ich uzyskania).

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych w Gdańsku

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*