• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki

Zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki

W naszej poprzedniej publikacji omówiliśmy, czym jest układ w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jakie wierzytelności mogą zostać nim objęte oraz jak doprowadzić do jego zawarcia. W tym miejscu mogą Państwo przeczytać więcej na ten temat. https://www.galinski-kleina.pl/1100/uklad-postepowaniu-restrukturyzacyjnym/

Ten wpis poświęcony został skutkom prawnym, jakie wywiera zatwierdzenie układu, w stosunku do dłużnika oraz wierzycieli.

Wniosek o zatwierdzenie układu

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd, zawierając w sentencji postanowienia treść układu.

Postępowanie zmierzające do zatwierdzenia zawartego przez wierzycieli układu nosi taką samą nazwę jak jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu. Tryb ten w istotnym stopniu odbiega charakterem od pozostałych trzech typów postępowań. Jego specyfika polega przede wszystkim na tym, iż kluczowe czynności, takie jak sporządzenie spisu wierzytelności czy głosowanie nad układem, odbywają się na etapie przedsądowym, a dopiero przyjęty układ przedstawiany jest sądowi restrukturyzacyjnemu do zatwierdzenia. Pierwszą i w istocie jedyną (o ile układ nie zostanie zaskarżony) czynnością przed sądem jest zatem złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Ważną różnicą względem pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych jest także to, iż dłużnik ma możliwość samodzielnego, bez udziału sądu restrukturyzacyjnego, wyboru nadzorcy układu, będącego odpowiednikiem nadzorcy sądowego w innych postępowaniach.

Zastrzeżenia

Wracając do zatwierdzenia układu, to rozprawa sądowa wyznaczona w celu rozpoznania układu odbywa się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto układ. Wiąże się to z tym, że uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego.

Zastrzeżenia przeciwko układowi nie stanowią środka odwoławczego w rozumieniu procedury cywilnej, nie dotyczą one bowiem orzeczenia, od którego miałby się odwoływać. Zastrzeżenia te stanowią swego rodzaju notyfikację sądowi nieprawidłowości, jakie zdaniem wierzyciela (czy formalnie uczestnika postępowania, co obejmuje także dłużnika) zaszły przy zawieraniu układu. Zastrzeżenia te muszą być sformalizowane w postaci pisma procesowego, a zatem konieczne jest wypełnienie wymogów pisma procesowego zawartych w kodeksie postępowania cywilnego. Złożenie zastrzeżenia wolne jest od opłat.

O terminie rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. Postanowienia o zatwierdzeniu układu nie doręcza się poszczególnym wierzycielom, tylko obwieszcza się go. Odmowa zatwierdzenia układu następuje w szczególności w przypadku, gdy narusza on prawo lub jest oczywiste, że nie zostanie on wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zmiana treści układu

Zmiana układu lub jego uchylenie możliwe jest wyłącznie w specjalnie do tego przewidzianej procedurze oraz jedynie w przypadku wystąpienia enumeratywnie wymienionych w ustawie przesłanek, w szczególności nienależytego realizowania przez dłużnika obowiązków wynikających z układu. Przyjęcie i zatwierdzenie układu ma zatem bardzo duże znaczenie z punktu widzenia relacji dłużnika z jego wierzycielami, gdyż w przypadku braku wystąpienia wspominanych przesłanek, jego modyfikacja może okazać się niemożliwa.

Wyłączność układu

Od dnia uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu, układ wywiera skutki prawne. Podstawowym skutkiem zawarcia układu jest brak możliwości dochodzenia przez wierzycieli swoich wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego. Wszystkie postępowania egzekucyjne i zabezpieczające dotyczące wierzytelności układowych zostają umorzone. Co więcej, ex lege tracą moc wszelkie tytuły wykonawcze lub egzekucyjne dotyczące ww. wierzytelności. Dochodzenie przedmiotowych wierzytelności możliwe jest dopiero w przypadku uchylenia zawartego układu. Postanowienie o zatwierdzeniu układu stanowi także samodzielną podstawę wpisu informacji o zatwierdzeniu układu w księgach wieczystych i innych rejestrach.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej oraz podatkowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego oraz podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl
tel.: +48 58-351-48-44
tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*