Kategoria: Kodeks Cywilny

Prokura samoistna – jakie są uprawnienia i obowiązki prokurenta?

Prokura samoistna – jakie są uprawnienia i obowiązki prokurenta?

Czym jest prokura samoistna? Prokura samoistna jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorców uprawnionych do udzielenia prokury samoistnej, można rozróżnić w trzech kategoriach: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne; spółki prawa handlowego w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych (KSH); inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w Krajowym […]

Czytaj więcej

 

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest nielegalny?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II SA/Op 219/20 wydał precedensowy i niezwykle ważny wyrok dotyczący kwestii dopuszczalności ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczył on nałożonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej na fryzjera, który nie zastosował […]

Czytaj więcej

 

Epidemia koronawirusa a nadzwyczajna zmiana stosunków

Epidemia koronawirusa a nadzwyczajna zmiana stosunków

W przeciwieństwie do pojęcia siły wyższej, o czym napisaliśmy w tym miejscu (Co to jest przypadek siły wyższej?), nadzwyczajna zmiana stosunków (tzw. klauzula rebus sic stantibus) została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 3571 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone […]

Czytaj więcej

 

Terminy przedawnienia na nowych zasadach

Terminy przedawnienia na nowych zasadach

Nowe terminy przedawnienia roszczeń Już od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104). Nowelizacja skraca ogólny termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat (art. […]

Czytaj więcej